Corrosion of Steel in Concrete (GE17)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 19,400.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 1792 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล

              การกัดกร่อนเป็นปัญหาหลักประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นกับโลหะต่างๆ เกือบทุกประเภท สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนประการหนึ่งก็คือ สภาวะแวดล้อมที่อุปกรณ์นั้นๆได้มีการสัมผัสอยู่ตลอดเวลา โครงสร้างคอนกรีตโดยปกติแล้วสามารถมีอายุยืนได้ถึง 100 ปี หรือ เกินกว่านั้น แต่คอนกรีตเองก็อาจมีการเสื่อมสภาพและสูญเสียความแข็งแรงในการรับแรงได้จากสาเหตุต่างๆ หลายประการทำให้โครงสร้างคอนกรีตมีอายุสั้นลงเกินกว่าที่ควรจะเป็น การกัดกร่อนของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้คอนกรีตมีอายุการใช้งานที่สั้นลง คอนกรีตเป็นวัสดุเปราะซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเหล็กเส้นมาเสริมอยู่ภายในเพื่อให้มีความสามารถในการรับแรงได้ดีขึ้น เมื่อเหล็กเส้นถูกทำลายโดยการกัดกร่อนความสามารถในการรับแรงของคอนกรีตจะมีค่าลดลงอย่างมาก

               หลักสูตรนี้จะอธิบายหลักการเบื้องต้นของการเกิดการกัดกร่อนแบบต่างๆที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์โลหะประเภทต่างๆรวมทั้งวิธีการป้องกันที่ได้ผลดี จากนั้นจะอธิบายสาเหตุและกลไกของการเกิดการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ตลอดจนอธิบายถึงวิธีการป้องกัน, การตรวจสอบ, การประเมินสภาพ และการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่เกิดการกัดกร่อนให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมตลอดจนอธิบายมาตรฐานสากลที่ใช้ในการวางมาตรการป้องกันและการตรวจสอบและการซ่อมแซมพร้อมด้วยรูปภาพและไดอะแกรมต่าง ๆมากมาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้วิศวกรโครงสร้างมีความรู้และความเข้าใจในหลักวิชาการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นทั่วๆ ไป
  2. เพื่อให้เข้าใจถึงกลไกการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับคอนกรีต และสามารถวางมาตรการป้องกัน, ตรวจสอบ, ประเมินความเสียหายและดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เหมือนเดิม โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล (Codes and Standards)

AGENDA

Duration 2 days