Front-Line Failure Analysis, and Prevention (ME25)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 36,700.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 1997 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล

                 ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง จะมีอุปกรณ์เครื่องจักรประเภทต่างๆ มากมายหลายแบบ และเครื่องจักรต่างๆ เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาจากผู้ผลิตต่างๆ มากมายทั่วโลก  ในการใช้งานเครื่องจักรดังกล่าว ผู้ประกอบการและวิศวกรผู้ดูแลรักษาเครื่องจักรจะพบกับปัญหาเครื่องจักรชำรุดเสียหายเสมอ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการซ่อมแซมเพื่อให้เครื่องจักรนั้นๆ กลับมาใช้งานได้ดังเดิม  ถ้าผู้ใช้งานแก้ไขปัญหาโดยการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหาย เมื่อมีการใช้งานเครื่องจักรตัวนั้นอีก บ่อยครั้งก็จะพบว่าเครื่องจักรเกิดการชำรุดจากสาเหตุเดิมอีกเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากว่าปัญหาของเครื่องจักรดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือขจัดให้หมดไปนั่นเอง

                  โดยปกติแล้วปัญหาที่เกิดกับเครื่องจักรส่วนใหญ่จะสามารถได้รับการแก้ไข และกำจัดให้หมดไปได้ถ้าเรารู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้เครื่องจักรเกิดการชำรุด  ทั้งนี้รวมไปถึงการชำรุดที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอในการใช้งานตามปกติ ซึ่งถ้าเราเข้าใจถึงกลไกในการสึกหรอ เราก็อาจจะมีวิธีการทำให้การสึกหรอนั้น ๆ เกิดขึ้นช้าลง หรือไม่เกิดเลย

  ในการวิเคราะห์หาสาเหตุการชำรุดของเครื่องจักร คนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทางโลหะวิทยา (Metallurgical Approach) เพื่อที่จะนำชิ้นส่วนที่ชำรุดไปส่องด้วยกล้องขยายกำลังสูง เพื่อที่จะดูข้อตำหนิ หรือ บกพร่องในเนื้อวัสดุของชิ้นงานเพื่อที่จะหาสาเหตุของปัญหา  แต่ในทางปฏิบัติสาเหตุที่เครื่องจักรเกิดชำรุดแตกหัก ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากข้อตำหนิบกพร่องของเนื้อวัสดุ แต่อาจเกิดจากการที่เครื่องจักร หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร หรือระบบการใช้งานเครื่องจักร ไม่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง มีการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมาะกับงาน มีการใช้งานเครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ได้การออกแบบมา หรือมีความผิดปกติในเครื่องจักรนั้นๆ และสาเหตุต่างๆ ดังกล่าวนี้จะไม่สามารถตรวจพบได้โดยอาศัยวิธีการทางโลหะวิทยา ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนของสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้  ว่าโดยแท้จริงแล้วเครื่องจักรชำรุดเพราะอะไร

  หลักสูตรที่จะให้แนวทาง และวิธีการวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักรตามแนวทางของ Macroscopic Approach ซึ่งจะใช้วิธีการวิเคราะห์ถึงกลไกในการแตกหัก หรือการชำรุดกัดกร่อนของชิ้นงาน และวิเคราะห์ถึงแรงกระทำที่จะทำให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ เกิดการแตกหัก ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขและป้องกันไม่ไห้เครื่องจักรเกิดการชำรุดในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของปัญหาซึ่งจะช่วยให้เครื่องจักรมีอายุใช้งานได้นานขึ้น  วิธีการวิเคราะห์นี้วิศวกรผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสามารถศึกษาและวิเคราะห์เองได้โดยไม่ต้องใช้ห้องทดลองทางโลหะวิทยา  และยังสามารถหาข้อสรุปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้วิศวกรซ่อมบำรุงสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาการชำรุดของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นได้ และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างหมดจด
  2. เพื่อให้วิศวกรโครงการ หรือวิศวกรออกแบบเครื่องจักร สามารถเข้าใจถึงกลไกการเกิดการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบ หรือเลือกซื้อเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง

AGENDA

Duration 3 Days