Corrosion Engineering (GE05)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 27,300.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 2169 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล

                   การกัดกร่อนเป็นปัญหาหลักที่สำคัญปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในที่อยู่อาศัย ในแต่ละปีโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดการชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมประสิทธิภาพที่เกิดจากการกัดกร่อนของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร

                  นอกจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตรงดังกล่าวแล้ว การกัดกร่อนยังก่อให้เกิดความสูญเสียโดยอ้อมอีกด้วย เช่น ความเสียหายที่ต้องหยุดการผลิตเพื่อซ่อมแซมหรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

  หลักสูตรการฝึกอบรมนี้จะเน้นหนักในทางปฏิบัติว่าจะเลือกใช้วัสดุประเภทใดในงาน หรือจะดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน เพื่อให้เกิดการกัดกร่อนน้อยที่สุดได้อย่างไร เนื้อหาจะหลีกเลี่ยงการใช้สมการทางเคมีที่ยุ่งยากและไม่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปัญหาในทางปฏิบัติ แต่จะเน้นการอธิบายการกัดกร่อนด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในงานประจำวัน ได้ทันที

วัตถุประสงค์ 

               เพื่อให้วิศวกรผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความเข้าใจในกลไกและสาเหตุของการกัดกร่อน เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ได้ ตลอดจนสามารถเลือกใช้วัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในงานต่าง ๆ ทั้งนี้จะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้มาก             

AGENDA

Duration 3 days