API 570 Piping Inspection (ME45)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 43,000.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 2530 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล

                    ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าอุปกรณ์อื่นในโรงงาน การออกแบบระบบท่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมเป็นหัวข้อที่ยากมากที่สุดวิชาหนึ่ง โดยเฉพาะท่อที่มีอุณหภูมิใช้งานสูง หรือ ต่ำกว่าอุณหภูมิรอบข้างมาก ๆ  เพราะท่อจะมีการขยายตัว หรือ หดตัวมาก ทำให้เกิด Stress ในท่อมาก ซึ่งจะนำไปสู่การชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับท่อ หรือตัวท่อเอง โดยปกติแล้วท่อที่รับการออกแบบที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมมักจะนำไปสู่การเสียหายของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ต่ออยู่มากกว่าจะเกิดกับตัวท่อเองเช่นเกิดการไหลที่ไม่เหมาะสมใน Pump, Compressor, Heat exchanger หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ผู้ใช้งานมักจะไม่ทราบว่าปัญหาที่เกิดกับตัวอุปกรณ์มีที่มาจากระบบท่อซึ่งทำให้มีการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด ในส่วนของปัญหาที่เกิดกับตัวท่อเองมักจะเกิดจากการกัดกร่อน หรือ การชำรุดอื่น ๆ ที่ถูกกระตุ้น หรือทำให้เกิดขึ้นจากของไหลที่อยู่ภายในท่อ ตลอดจนการดูแลรักษาตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

                    นอกจากนี้ระบบท่อในโรงงานประเภทต่างๆ มักจะมีรายละเอียดในการออกแบบที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะใช้หลักการเดียวกันในทางวิศวกรรมเดียวกันก็ตาม เช่น ระบบท่อในโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี จะใช้มาตรฐานการออกแบบที่ต่างกับระบบท่อของโรงไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นในการตรวจสอบและการซ่อมระบบท่อดังกล่าวจึงต้องมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน

                    หลักสูตรนี้จะอธิบายพื้นฐานในหลักวิชาการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบท่อที่มาตรฐานการออกแบบระบบท่อ งดเว้นไม่กล่าวถึง เช่น คุณสมบัติของวัสดุ, การใช้หน้าแปลน, วาล์ว, ประเก็น, Pipe Supports, กลไกและสาเหตุของการชำรุดเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบท่อ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบระบบท่อสามารถตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา และ ประเมินอายุการใช้งานของระบบท่อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ                

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบท่อ มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ, ใช้งาน ตลอดจน สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบท่อได้
  1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบระบบท่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงระบบท่อที่มีอยู่ ให้มีอายุการใช้งานที่นานและมีความปลอดภัยสูงสุด                                     

AGENDA

Duration 4 Days