Non-Newtonian Fluids and Applied Rheology (ME48)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 17,000.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 2405 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล

           Fluid Flow ส่วนใหญ่ที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็น       Newtonian Fluids คือจะมีการไหลเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีแรงกระทำและมีลักษณะของความหนืดเป็นไปตามกฎของ Newton’s law of viscosity ของไหลต่างๆ ดังกล่าวมีตั้งแต่ อากาศ, แก๊สต่างๆ น้ำ, น้ำมัน และของไหลอื่นๆ  อย่างไรก็ตามมีของไหลอีกประเภทจะต้องมีแรงเฉือน (Shear) เกิดขึ้นก่อนค่าหนึ่งจึงจะไหลได้ซึ่งของไหลประเภทนี้ ได้แก่ ครีมต่างๆ เช่น โลชั่นทาผิว, สารอาหารต่างๆ เช่น ซอสมะเขือเทศ, กาว, Polymer, พลาสติกเหลว ตลอดจนโลหิตที่ไหลในเส้นเลือดของเหลวต่างๆ ดังกล่าวนี้ เรียกว่า “Now-Newtonian” Fluids การส่งของเหลวประเภทนี้ผ่านท่อในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีความแตกต่างจาก Newtonian Fluids โดยสิ้นเชิง เนื่องจากค่า Shear ที่เกี่ยวข้องและค่าของความหนืดซึ่งมีค่ามากกว่าของไหลทั่วๆไป   การคำนวณค่าต่างๆในการไหลของของไหลดังกล่าวจะมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าของไหลทั่วๆไปเนื่องจากเราจะต้องทราบลักษณะและประเภทของมันก่อนซึ่งบ่อยครั้งเราจะต้องนำของไหลนั้นๆไปทำการทดลองในห้องทดลองก่อนเพื่อหาค่าความหนืดที่แท้จริงก่อน

           หลักสูตรที่จะอธิบายลักษณะต่างๆของของไหลประเภทนี้ การคำนวณ Hydraulic Analysis ของการไหลผ่านท่อตลอดจนการเลือกปั๊มที่จะใช้กับของไหลดังกล่าว พร้อมด้วยตัวอย่างการคำนวณมากมาย

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้วิศวกรผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มี Now-Newtonian Fluids มีความรู้ความเข้าใจใน Characteris ของของไหลประเภทต่างๆ และสามารถคำนวณค่า Pressure drop และเลือกปั๊มมาใช้งานได้

AGENDA

Duration 2 Days