Control Valve Selection and Sizing (ME32)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 29,400.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 2552 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล

                  Control Valve เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญประเภทหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่มีกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง  ซึ่งจะมีการใช้  Control Valve เพื่อการควบคุมการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิต ตลอดจนในการส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วออกไปจำหน่าย

                  ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ในโรงงานจะมีการควบคุมค่าตัวแปรต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ, ความดัน, ปริมาณการไหลของสาร, ระดับความสูงของของเหลว, ปริมาณส่วนผสมของสาร ซึ่งในการควบคุมต่าง ๆ ทั้งหมด ที่กล่าวข้างต้นล้วนแล้วแต่ใช้ Control Valve เป็นอุปกรณ์หลักในการทำงานทั้งสิ้น  ดังนั้นนับได้ว่า Control Valve เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตัวหนึ่งในกระบวนการผลิต

  เพื่อให้การควบคุมกระบวนการผลิตในจุดต่าง ๆ ของโรงงานเป็นไปอย่างราบรื่น Control Valve ทุกตัวที่ใช้จะต้องได้รับการเลือก และคำนวณขนาดอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งขนาดและประเภทของ Valve ให้เหมาะต่อการใช้งาน และสามารถให้ความปลอดภัยในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ในโรงงานซึ่งเกิดจากการขัดข้อง หรือชำรุด เสียหายของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต  หลักสูตรการฝึกอบรมนี้จะอธิบายรายละเอียดในการเลือกใช้ Control Valve ชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน รวมทั้งวิธีการคำนวณขนาดของ Valve ที่ต้องการ ตลอดจนอธิบายแนวทางต่าง ๆ ในการดูแลรักษา Control Valve

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้รู้จัก Control Valve ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อที่จะสามารถ เลือกใช้ประเภทของ Valve ให้เหมาะสมกับงาน

2.เพื่อให้สามารถคำนวณขนาดของ Control Valve นี้ถูกต้องเหมาะสมกับงานต่าง ๆ

3.เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Flow ที่เกิดขึ้นใน Control Valve

AGENDA

Duration 3 Days