Flow Measurements (ME20)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 14,400.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 1480 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล

              อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลของของไหลที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีข้อเด่นและข้อด้อยตลอดจนราคาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและดูแลรักษาที่แตกต่างกัน การเลือกใช้อุปกรณ์วัดอัตราการไหลที่ไม่เหมาะสมกับงาน นอกจากจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและซ่อมบำรุงแล้วยังมีผลเสียจากการที่ผู้ใช้งานได้ค่าที่ไม่ถูกต้องจากอุปกรณ์นั้นๆ   ไปใช้เป็นข้อมูลในการผลิตและซื้อขายสินค้าอีกด้วย

การที่วิศวกรสามารถเข้าใจในหลักการทำงานของอุปกรณ์วัดอัตราการไหลชนิดต่างๆ  ตลอดจนมีความเข้าใจในการติดตั้ง และการดูแลรักษาจะช่วยให้ขบวนการผลิตสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ

วัตถุประสงค์

  1. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบต่างๆ ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะกับงานและความแม่นยำของผลที่ต้องการ
  2. มีความรู้และเข้าใจในการดูแลรักษา และการแก้ปัญหาที่เกิด

      ขึ้นกับอุปกรณ์วัดอัตราการไหลชนิดต่างๆ         

AGENDA

Duration 2 Days