Corrosion Under Insulation (GE14)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 19,400.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 2014 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานนับได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญประการหนึ่งของอุตสาหกรรม เพราะพลังงานมีราคาสูงขึ้นตลอดเวลา ฉนวนความร้อน หรือ ฉนวนความเย็น นับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงานไม่ให้เกิดการสูญเสียมากเกินไป นอกจากนี้บ่อยครั้งที่ฉนวนยังได้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสกับวัสดุอุปกรณ์ที่ร้อน ตลอดจนใช้เพื่อควบคุมเสียงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ หรือ การใช้เพื่อปกป้องอุปกรณ์ในโรงงานเวลาเกิดเพลิงไหม้ เช่น Fireproof concrete    

                การกัดกร่อนภายใต้ฉนวนเป็นปัญหาใหญ่ประเภทหนึ่งที่ได้มีการพบกันมากในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่มีการใช้ฉนวนความร้อน หรือ ฉนวนความเย็น เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีอุปกรณ์มากมายหลายประเภทที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าบรรยากาศรอบข้าง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน, โรงงานปิโตรเคมี หรือ โรงไฟฟ้า

                หลักสูตรนี้จะอธิบายถึงหลักการพื้นฐานของการเกิดการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆ ไปก่อน จากนั้นจะเน้นในส่วนของการเกิดการกัดกร่อนภายใต้ฉนวนแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นจะมีแนวทางในการตรวจสอบ, การประเมินความเสียหาย, การออกแบบอุปกรณ์ให้มีมาตรการป้องกันในระยะยาว เพื่อมิให้อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ในโรงงานเกิดการชำรุดเสียหายจากสาเหตุนี้

วัตถุประสงค์

                  เพื่อให้วิศวกรผู้รับผิดชอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานมีความเข้าใจในกลไกการเกิดปัญหาและสามารถวางแนวทางที่เหมาะสมในการตรวจวัดและประเมินความเสียหาย ตลอดจนคงมาตรการป้องกันในระยะยาวได้

AGENDA

Duration 2 Days