API 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage (ME38)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 43,000.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 2721 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล               

        ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขนาดใหญ่ชนิดก้นเรียบ (Flat Bottom) มีใช้อยู่ในโรงงานเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะในโรงงานปิโตรเคมี หรือ โรงกลั่นน้ำมัน แต่ละแห่งจะมีถังประเภทนี้มากมายหลายขนาด ถังประเภทนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ เพราะมีขนาดใหญ่ มีความจุมาก และมีความบอบบางกว่าอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานทั้งหมด ในการออกแบบถังประเภทนี้มาตรฐาน API 650 เป็นมาตรฐานเดียว ที่นิยมใช้กันทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย เรายังไม่มีกฎหมายที่ละเอียดและเข้มงวดในการออกแบบถัง ดังนั้น ถังทุกใบในโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้รับการออกแบบตามมาตรฐานนี้

        ในอดีตที่ผ่านมามาตรฐานนี้ ที่ใช้อยู่ยังไม่มีความเข้มงวดในการออกแบบคำนวณมากนัก แต่เนื่องจากได้มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ประเภทนี้บ่อยครั้ง ในปัจจุบันมาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมมากมาย ดังจะเห็นได้จากมาตรฐานฉบับปี 1984 มีความหนาประมาณ 120 หน้า และได้มีการปรับปรุงมาเป็นความหนากว่า 350 หน้าในฉบับปี 2007 ซึ่งหมายถึงการออกแบบจะมีความเข้มงวดมากขึ้น

         ผู้ออกแบบถังและผู้ใช้งานถังรวมไปถึงกับผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ และดูแลรักษาถังมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของ Code นี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีความปลอดภัยสูง และถังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

วัตถุประสงค์

       หลักสูตรนี้จะอธิบายรายละเอียดเนื้อหาของมาตรฐานนี้อย่างละเอียดพร้อมด้วยตัวอย่างการคำนวณมากมาย ประกอบด้วยรายละเอียดของทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จำเป็นเพื่อที่จะช่วยให้มีความเข้าใจในเนื้อหาและกฎต่างๆ ของมาตรฐานได้ดีขึ้น

AGENDA

Duration 4 Days