Process Plant Safety: Catastrophes in the Past, How to Prevent Them in the Future (GE04)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 15,000.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 1682 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล

อุบัติภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการกระทำ หรือเป็นผลจากการกระทำของผู้ปฏิบัติงาน หรือมีข้อบกพร่องในเครื่องจักร (ไม่นับอุบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ) ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ถ้าบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานที่ทำอย่างดีพอ วิธีการเรียนรู้ให้เกิดความรู้และทักษะที่จะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยวิธีหนึ่งก็คือการเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Studies) โดยทำการศึกษาหาสาเหตุของอุบัติภัยต่างๆ แล้วจัดให้มีการวิเคราะห์หาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันในองค์กร

  หลักสูตรนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุ และขั้นตอนของการเกิดอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา และให้ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ถึงกลไกที่แท้จริงในการเกิดอุบัติภัยเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนปรับปรุงการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติภัยในลักษณะเดียวกัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งได้นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงวิธีการและมาตรฐานในการออกแบบเครื่องจักร และระบบการทำงานและการตรวจสอบต่างๆ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
  2. เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผลและที่มาของมาตรฐานและมาตรการต่างๆ (Standards and Codes) ที่ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและใช้งานตลอดจนการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

AGENDA

Duration 2 Days