API 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction (ME44)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 33,600.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 3072 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล

          ถังบรรจุวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ชนิดตั้งบนผิวดิน Aboveground storage tank (AST) มีใช้อยู่ในโรงงานต่าง ๆ ในปริมาณที่สูงในแต่ละโรงงาน ถังต่างๆ เหล่านี้ ส่วนมากได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน API 650 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าถังจะมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถใช้งานได้นานหลายทศวรรษ โดยไม่มีปัญหาแตก หรือ รั่ว หรือ ปัญหาอื่น ๆ

          เมื่อถังเหล่านี้ผ่านการใช้งานมาหลาย ๆ ปี ตามกฎหมายจะต้องมีการตรวจสอบทุกๆ ระยะไม่เกิน 10 ปี เพื่อให้แน่ใจในความมั่นคงแข็งแรง หลักสูตรนี้จะอธิบายวิธีการตรวจสอบ ส่วนต่างๆ ของถัง ตลอดจนวิธีการซ่อม หรือ การแก้ไขปรับปรุงถังให้สามารถใช้งานเหมือนเดิม หรือ สามารถใช้งานในสภาพที่เปลี่ยนไปจากเงื่อนไขเดิมที่ใช้ในการออกแบบโดยอิงหลักปฏิบัติของมาตรฐาน API 653 ซึ่งเป็นที่เชื่อถือและยอมรับกันทั่วโลก และวิธีการดังกล่าวนี้จะสามารถนำไปใช้กับถังทุกลูกไม่ว่าจะสร้างมานานแค่ไหนก็ตาม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถทำการ หรือ กำกับการตรวจซ่อม แก้ไข หรือ ย้ายถังจากที่เดิมไปยังที่ใหม่ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ ตามมาตรฐานสากลก็ยอมรับกันทั่วไป
  2. เพื่อให้มีการประเมินสภาพถัง หลังจากผ่านการใช้งานมานาน ว่ายังมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่

AGENDA

Duration 3 Days