Practical Tribology for Engineers (ME15)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 26,200.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 2203 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล

         คำว่า Tribology ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในโลกโดยรัฐบาลอังกฤษในปลายยุค 1960 โดยหมายถึง โครงการวิจัยเกี่ยวกับการสึกหรอของพื้นผิวชิ้นงาน และวัสดุต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ คำว่า Tribology ได้เริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในวงการศึกษา และในวงการอุตสาหกรรม โดยหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการสึกหรอ, การหล่อลื่น และการปรับเปลี่ยนผิวของชิ้นงาน

(Surface Engineering) ให้มีความทนทานต่อการใช้งาน

        ในปัจจุบันนี้หลักวิชาของ Tribology มีขอบข่ายที่กว้างมากคลอบคลุมทั้งการเตรียมผิวหน้าชิ้นงาน, การหล่อลื่นทุกชนิด, การออกแบบ และดูแลรักษา Bearing ทุกชนิด, การเลือกใช้สารหล่อลื่นต่างๆ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนผิวหน้าของชิ้นงาน เช่น การชุบผิวแข็ง, การชุบผิว, การเคลือบผิวชิ้นงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้วิศวกรและช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้พื้นฐานในวิชา Tribology เพียงพอ ที่จะนำไปซ่อมในการวิเคราะห์แก้ปัญหาการชำรุด เสียหายของชิ้นส่วนของเครื่องจักรต่าง ๆ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนาคต
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีข้อมูลทางวิชาการที่จะนำไปใช้งานและเป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน

 AGENDA

(Duration 3 Days)