Applied Fluid Mechanics to Process Engineering (ME02 )
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 14,000.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 1771 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

หลักการและเหตุผล

       ในโรงงานอุตสาหกรรมชนิดที่มีการผลิตแบบต่อเนื่อง (Process Plant) จะมีการส่งของไหล  (Fluid) ไปตามท่อและผ่านอุปกรณ์การผลิตแบบต่าง ๆ     ตลอดเวลาซึ่งในการส่งของไหลไปนี้ต้องอาศัย   Pump   หรือ  Compressor เป็นอุปกรณ์ในการส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในรูปของ Fluid นอกจากนี้ ยังมีการไหลของ Fluid ผ่านอุปกรณ์การผลิตแบบต่าง ๆ ก่อนถูกส่งไปเก็บยังถังบรรจุ ซึ่งในระหว่างนั้นก็จะมีการวัดอัตรา การไหลโดยใช้อุปกรณ์วัดชนิดต่าง ๆ มากมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมการผลิต

          ถ้าวิศวกรผู้ปฏิบัติงานในโรงงานมีความรู้เกี่ยวกับ Fluid Mechanics โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการไหลในอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบการผลิตจะช่วยให้วิศวกรสามารถทำการวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์ เครื่องจักร, วาล์วต่าง ๆ หรืออุปกรณ์การวัดอัตราการไหลของ Fluid ได้อย่างถูกจุด และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเดาสุ่ม (Trial and Error) ดังที่ผู้ปฏิบัติงานหรือวิศวกรรมส่วนใหญ่ใช้กันซึ่งมักเป็นเหตุทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหายหนักขึ้นกว่าเดิม, สูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาแบบผิด ๆ และยังอาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบคำนวณระบบท่อที่อาจมีความจำเป็นต้องทำการต่อเติมหรือปรับปรุงในโรงงานได้ด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้วิศวกรและช่างเทคนิคมีความรู้ทางด้านกลศาสตร์ของไหลทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใช้ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเครื่องจักรในโรงงานตลอดจนการนำความรู้นี้ไปใช้พัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน
  2. เพื่อให้มีความรู้ในการเลือกใช้, การดูแลรักษา และการคำนวณออกแบบ

       อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบที่มี  Fluid อยู่ภายใน เช่น Tank,  Flow meter  

       แบบต่าง ๆ วาล์วชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

(Duration 2 days)