Fuels and Combustion; Theory and Practices (GE07)
หมวดหมู่สินค้า: PET Courses
ราคา 24,000.00 บาท

05 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 4434 ผู้ชม

ลงทะเบียนอบรม

 
หลักการและเหตุผล

          ในชีวิตประจำวันของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ตั้งแต่ในห้องครัวของเราเองไปจนถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในโรงงานอุตสาหกรรม  ในปัจจุบันนี้ 90%  ของพลังงานในโลกที่ใช้ในการขนส่ง, ผลิตพลังงานไฟฟ้า,   พลังงานความร้อน  และพลังงานในรูปอื่น ๆ  ล้วนแล้วมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงทั้งสิ้นถึงแม้ว่าราคาเชื้อเพลิง   เช่น น้ำมัน และแก๊สจะเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงเหล่านี้ผ่านขบวนการเผาไหม้ก็ยังสูงเช่นเดิม  ดังนั้น วิทยาการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและการเผาไหม้เป็นสิ่งสำคัญวิชาหนึ่งที่วิศวกรและช่างเทคนิคจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถใช้เชื้อเพลิงในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลการเผาไหม้    ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว

          นอกจากนี้การที่บุคคลกรในโรงงานขาดความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของเชื้อเพลิง และขบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง นอกจากจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานมาก หรือมีการใช้เชื้อเพลิงอย่างด้อยประสิทธิภาพแล้ว ยังอาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ว่ามีกี่ชนิด มีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ซึ่งจะช่วยให้มีการเลือกใช้ และการใช้งานที่เหมาะสม
  2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขบวนการของการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน เพื่อที่จะได้ควบคุมดูแลให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสูญเสียน้อย และช่วยเพิ่มขีดความปลอดภัยในโรงงาน
Duration (3-days)